پروژه های انجام شده شرکت آذر صنعت سهند
آقای جهانبخش مرسلی - روستای توشمانلو
آقای جهانبخش مرسلی - روستای توشمانلو
آقای زمانی-زنجان
آقای زمانی-زنجان
حاج محمد مرسلی-توشمانلو
حاج محمد مرسلی-توشمانلو

سراب - روستای خاکی
سراب - روستای خاکی
آقای حسینزاده
آقای حسینزاده


بستان آباد
بستان آباد
آقای محرم رمضانی-نشق
آقای محرم رمضانی-نشق

استخر
استخر
تاکستان
تاکستان
آقای مرتضی عباسی- شهر ترک
آقای مرتضی عباسی- شهر ترک

ژئوممبران
ژئوممبران