پروژه های انجام شده شرکت آذر صنعت سهند
استخر کشاورزی
استخر کشاورزی
استخر کشاورزی
استخر کشاورزی
تاکستان
تاکستان

استخر کشاورزی
استخر کشاورزی
استخر کشاورزی
استخر کشاورزی
آقای زمانی-زنجان
آقای زمانی-زنجان

استخر کشاورزی
استخر کشاورزی
سراب- روستای خاکی- آقای یوسفی
سراب- روستای خاکی- آقای یوسفی
آقای حسینزاده
آقای حسینزاده

استخر کشاورزی
استخر کشاورزی
استخر کشاورزی
استخر کشاورزی
آقای محرم رمضانی-نشق
آقای محرم رمضانی-نشق

استخر کشاورزی
استخر کشاورزی
آقای جهانبخش مرسلی - روستای توشمانلو
آقای جهانبخش مرسلی - روستای توشمانلو
آقای مرتضی عباسی- شهر ترک
آقای مرتضی عباسی- شهر ترک
استخر
استخر
استخر کشاورزی
استخر کشاورزی
سراب - روستای خاکی
سراب - روستای خاکی
حاج محمد مرسلی-توشمانلو
حاج محمد مرسلی-توشمانلو
ژئوممبران
ژئوممبران
استخر کشاورزی
استخر کشاورزی
بستان آباد
بستان آباد