پروژه های انجام شده شرکت آذر صنعت سهند
بستان آباد
بستان آباد
آقای حسینزاده
آقای حسینزاده
حاج محمد مرسلی-توشمانلو
حاج محمد مرسلی-توشمانلو

تاکستان
تاکستان
آقای محرم رمضانی-نشق
آقای محرم رمضانی-نشق


آقای زمانی-زنجان
آقای زمانی-زنجان
آقای امینی-شهر ترک
آقای امینی-شهر ترک

استخر
استخر
آقای حسینزاده
آقای حسینزاده
آقای مرتضی عباسی- شهر ترک
آقای مرتضی عباسی- شهر ترک

ژئوممبران
ژئوممبران
آقای حسینزاده
آقای حسینزاده
حاج محمد مرسلی-توشمانلو
حاج محمد مرسلی-توشمانلو